Wednesday, January 29, 2020

Gds ஊழியர்கள் MTS,Postman பார்ப்பது போல் PAஇடங்களில் தற்காலிகமாக பணிபுரியலாமா? என்பது குறித்து உங்களது கருத்துக்களை 15 தினங்களில் தெரிவியுங்கள் என்று அனைத்து CPMGஅவர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கையை டைரக்ரேட் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.


1 comment: