Wednesday, April 24, 2019

GDS ஊழியர்கள் பணிமாறுதலில் 04.01.2019 க்கு முன் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு  தகுதி இருப்பின் பணிமாறுதல் வழங்க பரிசீலிக்கலாம் என இலாகா அறிவித்துள்ளது.

GDS: Limited Transfer Facility cases : clarification


No comments:

Post a Comment